Skip to content
Викторија, Австралија
Одржана работилница за македонскиот како наследен јазик
313408137_117476527818466_5639788333082580771_n

07.11.2020

Македонската учителска асоцијација од Викторија, Австралија, одржа работичлница насловена „Втор јазик или Наследен јазик“ во Томастаун.
Наследниот јазик е всушност оној јазик кој најчесто го говори дијаспората. Ним прв јазик им е јазикот на земјата во која се родени, а втор или наследен е оној кој го учат од своите родители.
Наследенио јазик се одржува пред сѐ во рамки на јазичната заедница, а понекогаш и со поддршка од страна на државниот систем. Во секој случај, во таквите повеќејазични општества поголемо е влијанието на доминантниот јазик, кој е институционализиран. Тоа значи дека поголемиот дел од реалноста на луѓето се одвива на тој јазик: контактот со јавни институции, образованието на нивните деца, рекламите што ги слушаат, најголемиот дел од медиумите со кои се опкружени итн.
313402841_117476531151799_5651176418507471741_n
Наследениот јазик говорителите го користат во рамки на заедницата и го негуваат преку формирање на културни друштва и локални медиуми на својот јазик. Иако се работи за истиот јазик, факт е дека говорителите во дијаспората го користат македонскиот јазик под поинакви услови во споредба со родените говорители што живеат во Македонија, кои се образоваат на македонски и се секојдневно изложени на јазикот во институциите и медиумите. Поради тоа, луѓето од дијаспората не се во толкава мера изложени на стандарниот јазик, туку пред сѐ на различните дијалекти со кои израснале членовите на заедницата што се родиле во Македонија.
Заради сето ова од големо значење се училиштата што се отвараат за изучување на наследениот јазик, особено за децата кои се веќе втора или трета генерација и од особено значење е тие да ги има во што поголем број низ дијаспората.
error: Content is protected !!