Skip to content

Објавена „Типологија на писмото“, научна студија од Игор Радев

Објавена „Типологија на писмото“, научна студија од Игор Радев

05.01.2023

Во издание на „Македоника литера“ неодамна излезе од печат книгата „Типологија на писмото“ од д-р Игор Радев, лингвист, синолог и преведувач од старокинески и кинески јазик. Оваа книга е компаративно и научно изведена студија за видовите писма во светот, нивната историја и развој, но и за писмата како фактор на влијание во развојот на културните системи низ историјата на човештвото. Врз основа на прецизни методолошки рамки авторот нуди нова типологизација на системите на пишување што се користат во светот.

„Книгата се состои од три главни дела: во првиот е образложен концептуалниот апарат врз којшто се темели методологијата применета за да се изврши класификација и типологизација на разните писма, односно, системи на пишување на повеќе рамништа; во вториот дел нуди решение од теоретска природа на проблемот на односот помеѓу типот на писмото и својствата на јазикот кодиран од него; во третиот дел, со помош на анализа на конкретни примери од историскиот развој на писмото, ја оценува валидноста на понудената теорија. Во студијата д-р Радев одговара на прашањето зошто различните писма историски се развиле на таков начин што нивните рамништа на претставување на јазикот се различни. Дали тука може да се предложи некаква хиерархија на функционалност или не? Во таа насока тој нуди алгоритам според кој промената на рамништето на претставување на писмото е во непосредна врска со морфолошките и фонолошките својства на јазикот што го кодира. Односно, докажува дека колку морфологијата е поаналитичка, а фонотаксата порестриктивна, писмото употребено да го кодира таквиот јазик тежнее да се фиксира на повисок елемент на јазикот – морфема, збор, а колку морфологијата е пофлексивна, а фонотаксата послободна, тогаш писмото тежнее да се фиксира на понизок елемент од јазикот – слог, фонема… Книгата е богато опремена со шеми, графикони и табели“, ќе посочи издавачот.

Игор Радев (1977) е филолог, лингвист, синолог и преведувач од старокинески и кинески јазик. Има богат опус на преведени и препеани дела од старокинески и кинески на македонски јазик. Добитник е на „Кинеската награда за особен придонес во литературата“ и на наградите „Григор Прличев“ и „13 Ноември“.

error: Content is protected !!