Skip to content

Македонска заедница во Албанија

Македонците во Албанија бараат формирање на општини Голо Брдо и Гора

Македонците во Албанија бараат формирање на општини Голо Брдо и Гора

13.01.2023

Македонско друштво „Илинден”-Тирана и Македонско друштво „Илинден”-Огранок Голо Брдо бара да се форимираат општина Голо Брдо и Гора.

После девет години од реформата на територијалната организација на локалната самоуправа, областите Голо Брдо и Гора каде што живеат Македонци, останаа неразвиени, а услугите од државната администрација и локалната самоуправа отежнати. Во 2014 година Владата ги укина и општините Требиште, Острени и Стеблево во областа Голо Брдо, за првите две да ги приклучи кон општина Булќиза, како и општините Шиштевац и Запот во областа Гора кои сега се приклучени кон општина Кукс. Единствена македонска општина во Република Албанија остана општина Пустец во областа Мала Преспа. И покрај барањата на Македонската заедница во 2014 година, Владата не ги удоволи нивните барања за формирање на општините Голо Брдо и Гора. Македонците во областите Голо Брдо и Гора, укинувањето на општините го сметаат за чекор назад во почитувањето на малцинските права во Република Албанија. Македонското друштво „Илинден”-Тирана и Македонското друштво „Илинден”-Огранок Голо Брдо повторно го актуелизираат барањето од пред 2014 година, Владата да предложат изменување и дополнување на Законот за општините со формирање на две општини: општина Голо Брдо и општина Гора. Македонското друштво „Илинден”-Тирана и Македонското друштво „Илинден”-Огранок Голо Брдо сметаат дека градоначалниците не треба да бидат именувани од Владата туку избрани на избори од граѓаните, заради нивната доверба во системот и непосредно решавање на локалните комунални проблеми, се истакнува во соопштението на Македонско друштво „Илинден”-Тирана и  Македонско друштво „Илинден”- Огранок Голо Брдо.

error: Content is protected !!